خط مشی کنگره

خط مشی دسترسی به آرشیو کنگره

چکیده مقالات ارائه شده در این کنگره پس از زمان برگزاری بصورت آرشیو شده در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت. استفاده از این مطالب رایگان می باشد و خوانندگان تنها بایستی در این کنگره ثبت نام نمایند. همچنین کلیه حقوق مقالات ارائه شده برای خواننده محفوظ می باشد.

 

اعضاي كميته اجرايي همايش

رئيس همايش: دكتر محسن مهر عليزاده استاندار استان اصفهان

نائب رئيس همايش: دكتر مسعود كثيري رئيس واحد خميني شهر

دبير علمي همايش: دكتر مجيد رياحي ساماني استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دبير اجرايي همايش: دكتر ياسين آقايي استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دبير هماهنگي همايش: مهندس منصور شيشه فروش مديركل مديريت بحران استانداري استان

مدير پژوهش: دكتر امين كلاه دوز استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

مدير فناوري اطلاعات: مهندس جعفر عليشاهي


رئيس اداره ارتباط با صنعت و جامعه: سيد امير صدر صهري

 

اعضاي كميته علمي همايش

دكتر سيد محمد تاج بخش استاديار دانشگاه بيرجند

دكتر جهانگير پرهمت دانشيار پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري

دكتر محمد دستوراني استاد دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر محسن محسني ساروي استاد دانشگاه تهران

دكتر شهناز دانش دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر مجيد رياحي ساماني استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر محمد رئيسي استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر ياسين آقايي  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر عرفان جابرزاده  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر رضا عباس زاده  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر سيد بهزاد طلايي طباء  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر محمد شيخ بهايي  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر هادي معماريان استاديار دانشگاه بيرجند

دكتر سيد سعيد اسلاميان استاد دانشگاه صنعتي اصفهان

دكتر محمد نويد مقيم استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان

دكتر سيد حسن طباطبايي دانشيار دانشگاه شهركرد

دكتر شمسا بصيرت استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

دكتر ميثم جعفري استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

دكتر يوسف مرادي، آب منطقه  اي چهارمحال و بختياري

دكتر سيد مسعود ميرمحمد صادقي آب منطقه اي اصفهان

دكتر مسعود نصري استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردستان

دکتر جواد طباطبایی یزدی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر احمد قندهاری مدیر بخش مطالعات آب منطقه ای خراسان رضوی

دکتر علی اکبر عباسی دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر شعبانعلی غلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

دکتر ناصر طالب بیدختی، دانشگاه شیراز

دکتر مهدی وفاخواه، دانشیار دانشکده منابع طبیعی تربیت مدرس نور

دکتر غلامحسین کرمی، دانشیار دانشگاه شاهرود

دکترعلی فاتحی مرج، دانشیار دانشگاه یزد

دکتر سمانه پورمحمدی، استادیار موسسه باروری ابرها -یزد

دکتر حسین ملکی نژاد، دانشیار دانشگاه یزد

دکتر آرش امینی، دانشیار دانشگاه گرگان

دکتر وحید غلامی، استادیار دانشگاه گیلان

دکتر مهرداد خان محمدی، دانشیار دانشگاه گیلان

دکتر رئوف مصطفی زاده، استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

دكتر صفيه جوادي نژاد ، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر آزاده احمدي ، استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان


 

اعضای کمیته داوران

دكتر مجيد رياحي ساماني استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر ياسين آقايي استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر محمد رئيسي استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر سيد بهزاد طلايي طبا استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر عرفان جابرزاده استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر رضا عباس زاده استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر محمد شيخ بهايي استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

مهندس تقي مهندس مربي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

دكتر سيد محمد تاج بخش استاديار دانشگاه بيرجند

دكتر جهانگير پرهمت دانشيار پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري

دكتر محمد دستوراني استاد دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر محسن محسني ساروي استاد دانشگاه تهران

دكتر شهناز دانش دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد

دكتر هادي معماريان استاديار دانشگاه بيرجند

دكتر سيد سعيد اسلاميان استاد دانشگاه صنعتي اصفهان

دكتر محمد نويد مقيم استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان

دكتر سيد حسن طباطبايي دانشيار دانشگاه شهركرد

دكتر شمسا بصيرت استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

دكتر ميثم جعفري استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

دكتر سيد سعيد اسلاميان استاد دانشگاه صنعتي اصفهان

دكتر آزاده احمدي استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان

دكتر محمد نويد مقيم استاديار دانشگاه صنعتي اصفهان

دكتر شمسا بصيرت استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

دكتر مسعود نصري استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد

دكتر يوسف مرادي آب منطقه اي چهار محال و بختياري

دكتر مسعود مير محمد صادقي آب منطقه اي استان اصفهان

دكتر علي اكبر عباسي دانشيار مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي

دكتر شعبانعلي غلامي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور

دكتر ناصر طالب بيدختي، دانشگاه شيراز

دكتر مهدي وفاخواه، دانشيار دانشكده منابع طبيعي تربيت مدرس (نور)

دكتر غلامحسين كرمي، دانشيار دانشگاه شاهرود

دكترعلي فاتحي مرج، دانشيار دانشگاه يزد

دكتر سمانه پورمحمدي، استاديار موسسه باروري ابرها (يزد)

دكتر حسين ملكي نژاد، دانشيار دانشگاه يزد

دكتر آرش اميني، دانشيار دانشگاه گرگان

دكتر وحيد غلامي، استاديار دانشگاه گيلان

دكتر مهرداد خانمحمدي، دانشيار دانشگاه گيلان

دكتر رئوف مصطفي زاده، استاديار دانشگاه محقق اردبيلي

دکتر علیرضا قدرتی،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

دکتر علیرضا اسلامی،  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر محمود فغفور مغربی،  دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مجید حسینی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر مهرداد خانمحمدی، دانشگاه گیلان

دکتر دادور لطف اله زاده،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر میرمسعود خیرخواه زرکش،دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

دکتر دهقانی بیدگلی،دانشگاه کاشان

دکتر سیما رحیمی بندرآبادی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر شفقتی،سازمان جنگلها و مراتع کشور

دکتر فرود شریفی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر صمد شادفر،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر مجتبی صانعی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر محمود رضا طباطبائی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر علی اکبر عباسی،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر محمود عرب خدری،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر عبدالنبی عبده کلاه چی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر زهرا عزیزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر هدایت فهمی،وزارت نیرو

دکتر باقر قرمز چشمه،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر احمد قندهاری،آب منطقه ای خراسان رضوی

دکتر پرویز گرشاسبی،سازمان جنگلها و مراتع کشور

دکتر مسعود گودرزی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر محسن محسنی ساروی، دانشگاه تهران

دکتر محسن ملکی، دانشگاه آزاد اسلامی خلخال

دکتر طاهر نظامی،دانشگاه آزاد اسلامی کرج

دکتر ابوالفضل معینی،دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

دکتر علیرضا مجیدی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

مهندس اباذر مصطفائی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر داود نیک کامی،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر علیرضا توکلی،عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی

دکتر رضا باقریان،مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خراسان رضوی

حشمت اله آقا رضی،مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان مرکزی

دکتر محمد علی قنادزاده،سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد

دکتر بهرام محمدی گلرنگمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر محمد سلطانی اصل،سازمان آب و فاضلاب مشهد

دکتر حمید رضا سلیمانی،سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور

دکتر محمود آذری،دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر آرش امینی،دانشگاه گرگان

دکتر شعبانعلی غلامی، مرکز تحقیقات و کشاورزی استان مازندران

دکتر حامد فروغی، فردانشگاه بیرجند

دکتر منصور جهانتیغ،مرکز تحقیقات و کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

دکتر ابوالقاسم دادرسی سبزوار، مرکز تحقیقات و کشاورزی استان خراسان رضوی

دکتر فاطمه طباطبایی،دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عباس خاشعی، دانشگاه بیرجند

دکتر یوسف رمضانی،دانشگاه بیرجند

دکتر علی شهیدی،دانشگاه بیرجند

دکتر محمد فرزام، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی طالبی،دانشگاه یزد

دکتر حبیب نظر نژاد،دانشگاه ارومیه

دکتر رئوف مصطفی زادهذ،دانشگاه اردبیل

دکتر علی گلکاریان، دانشگاه فردوسی مشهد

دكتر صفيه جوادي نژاد ، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر

 

محورهای همایش

سيلاب و خشكسالي و نقش استحصال آب باران در كاهش اثرات بلاياي طبيعي و پدافند غير عامل

روشهاي نوين و دانش بنيان استحصال آب باران و بازچرخاني

دانش بومي و روش هاي سنتي استحصال آب باران

استحصال آب باران، بازچرخاني و نقش آن در توسعه صنعت و مصارف شهري

ابعاد اقتصادي، اجتماعي و حقوقي استحصال آب باران و استفاده از آبهاي نامتعارف و بازچرخاني

آموزش و نقش رسانه در ترويج فرهنگ استحصال آب باران و بازچرخاني و طرح هاي مشاركتي

روشهاي استحصال آب از مه، شبنم، رطوبت موجود در هوا و باروري ابرها

جايگاه روشهاي  استحصال آب باران در احياي اراضي شيبدار، بهبود كشت ديم و آبياري تكميلي

طرح هاي تلفيق و استحصال آب باران و آب خاكستري به منظوراستفاده در فضاي سبز و مديريت تالابها

جايگاه استحصال آب باران در مديريت جامع حوضه هاي آبريز و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني

 

 

هزینه ثبت‌نام

هزینه ثبت‌نام به ازاء هر مقاله :

شركت كنندگان

تا تاریخ 96/11/01

پس از 96/11/01

نویسندگان مقالات

2.000.000 ریال

2.200.000 ریال

دانشجویان(نويسنده مقاله)

1.500.000 ریال

1.700.000 ریال

هزینه ثبت‌نام شامل هزینه پذیرایی، ناهار، هدایا و دریافت مجموعه مقالات خواهد بود. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در همایش و پرداخت هزینه همایش لازم است مراحل زیر را به ترتیب طی نمایند:

* کلیه شرکت کنندگان لازم است پس از اعلام نتايج داوري مقالات،  هزینه ثبت‌نام را طبق جدول فوق به شماره حساب سيبا 0106055531009 بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر کد 3177 واریز نمایند. حتماً در فیش ثبت‌نام، نام ششمين همایش ملي سامانه هاي سطوح آبگير باران درج گردد.

* شرکت کنندگان پس از دریافت شناسه هر مقاله از وب‌سایت همايش لازم است آنرا را روی فیش یادداشت نموده و اصل فیش واریزی را  به شماره  33660088حداكثر تا تاریخ 96/11/01 فاكس نمايند تا ثبت‌نام آنان قطعی گردد.

 

 

شيوه نگارش مقاله

شیوه نگارش مقالات:

نویسندگان محترم مقاله کامل خود را طبق دستورالعمل و قالب

همایش که در وب‌سایت همایش قابل مشاهده است تنظیم

نموده و از طریق وب‌سایت همایش برای دبیرخانه ارسال نمایند.

ـ ارسال مقاله فقط از طریق الکترونیک امکان‌پذیر است.

ـ مقالات ارسالی به زبان فارسی و انگلیسی قابل ارایه است.

ـ دبیرخانه همایش از داوری و پذیرش مقالاتی که قالب همایش را

رعایت نکرده باشند معذور است.

 

پوستر همايش

فرمت ارسال مقالات فارسي

فرمت مقالات مقالات انگليسي

حامیان همایش های برگزارشده

 • سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان
  توزيع برق شهرستان اصفهان
  فرماندهي انتظامي استان اصفهان
  شهرداری اصفهان
  شهرداری خمینی شهر
 • بهزيستي خميني شهر
  آموزشگاه تخصصی برق ندای دانش
  شرکت تحقیقات و فناوری دمش سپاهان
  سازمان عمران شهرداري اصفهان
  موسسه فرهنگي مهر كاوش
 • واحد خوراسگان
  واحد خرم آباد
  واحد آشتيان
  واحد شهرری
  واحد بروجن
 • واحد اهواز
  واحد رودهن
  واحد رامهرمز
  واحد فلاورجان
  واحد فيروزكوه
 • واحد كاشان
  واحد زاهدان
  واحد اشكذر
  واحد شوشتر
  واحد دهاقان
 • اداره تعاون استان اصفهان
  خيريه حضرت قائم
  شركت نيرو بهينه فردا
  باشگاه پژوهشگران جوان واحد خميني شهر
  Sponsored and Index By Civilica
 • اداره كل بهزيستي استان اصفهان